Urbanistická štúdia obce Malužiná

07.03.2018

Obec Malužiná sa nachádza v údolí potoka Boca cca 15 km severne od Liptovského Hrádku. Obec je súčasťou občianskeho združenia obcí Horného Liptova a Horekrania Ramža v trase cesty I/72 cez Nízke Tatry. Je súčasťou stredísk turizmu medzinárodného významu Nižná a Vyšná Boca a Čertovica. Prieskumy a rozbory obce boli spracované v roku 2001 a následne v roku 2002 bola spracovaná Urbanistická štúdia obce (viď. Príloha). 

Hlavná koncepcia rozvoja obce je zameraná na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú výstavbu rodinných domov vidieckeho a dovolenkového typu a zariadení turizmu. Preferuje sa rozvoj menších ubytovacích a stravovacích zariadení turizmu. Veľká pozornosť je venovaná zachovaniu optimálneho a únosného pomeru medzi rozvojom turizmu a ochranou prírody Národného parku Nízke Tatry. V etape prieskumov a rozborov obce bola spracovaná komplexná analýza obce Malužiná včítane krajinoekologického plánu.


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )