Návrh ÚPN mesta Strážske

07.03.2018

Strážske je malé mestečko, ktoré leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na križovatke ciest spájajúcej mesta Michalovce, Vranov nad Topľou a Humenné. Jeho prvá písomná zmienka spadá do obdobia roku 1337 (Ewrmezew - Strážne pole), kedy bolo založené kráľovskými hliadkami. V oblasti prevládala stará tradícia mlynárstva a vinárstva. Prvý vlak prišiel do Strážskeho v roku 1871. Koncom 19.storočia sa meste rozmáha petrolejová rafinéria. V roku 1943 bola postavená nová železničná trať Prešov - Strážske. Mesto Strážske je vstupnou branou Brekova a Zemplínskej šíravy. Cestou na západ stojí chemická továreň-CHEMKO a.s., ktorá je pilierom priemyslu v meste. 

Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD) mesta Strážske sa spracováva na základe objednávky od roku 1990. V roku 1990 boli spracovanie prieskumy a rozbory mesta Strážske a 15.3.1993 schválilo Mestské zastupiteľstvo Územné a hospodárske zásady pre spracovanie ÚPN-SÚ Strážske. Koncept riešenia ÚPN-SÚ bol spracovaný a prerokovaný v roku 1994. Prerokovanie konceptu riešenia ÚPN-SÚ sa uskutočnilo 5.1.1994. Návrh ÚPN-SÚ bol spracovaný v roku 1994 a prerokovaný v roku 1995. K jeho schváleniu však nedošlo ! Mesto Strážske v roku 2001 po metodickom usmernení a konzultáciách s KÚ Košice, odbor ŽP a MŽP SR pristúpilo k prácam na aktualizácií NÁVRHU ÚPN MESTA podľa platného stavebného zákona. Hlavná koncepcia rozvoja mesta je zameraná na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú výstavbu rodinných a bytových domov, v rešpektovaní výrobného obvodu CHEMKA a.s. a podmienok s toho vyplývajúcich.

Prerokovanie danej ÚPD sa uskutoční 12.3.2003 o 10.00 hod na mestskom úrade Strážske vo veľkej zasadačke.


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )