ZaD ÚPN obce Kaluža

07.03.2018

Obec Kaluža leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na južnom úpätí Vihorlatu a je súčasťou aglomerácie osídlenia a stredísk rekreácie a cestového ruchu na severnom pobreží Zemplínskej Šíravy. Obec sa nachádza v centre rekreačnej oblasti a tvorí vstupnú bránu do strediska Kaluža. Reliéf strediska rekreácie Kaluža je trávnatý a hornatý. Jeho infraštruktúra je mimoriadne vhodná pre rekreáciu v karavánoch. Na stredisku sa nachádza viacero veľkých rekreačných zariadení, kde je možnosť využitia rekreačných služieb, stravovania, ubytovania a v samotnej obci je možnosť ubytovania na súkromí, či už v rodinných domoch priamo v obci, alebo na súkromných rekreačných chatách, ktoré sú umiestnené v celej severnej časti Zemplínskej šíravy. 

Obec má spracovaný a schválený ÚPN SÚ Kaluža z roku 1998. Menovaný ÚPN SÚ bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Kaluža č. 90/1998 zo dňa 28. 8. 1998. Obvodný úrad životného prostredia v Michalovciach preskúmal ÚPN SÚ obce Kaluža a doporučil ho schváliť stanoviskom č. 520/6/95 zo dňa 21. 6. 1995. Obvodný úrad v Michalovciach preskúmal ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) ÚPN - SÚ obce Kaluža a vydal rozhodnutie č. 95/04917 zo dňa 15. 3. 1995 k použitiu poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely v rámci ÚPN - SÚ Kaluža. Zmeny a doplnky ÚPN obce sa na základe požiadavky obce Kaluža spracovávajú z nasledovných dôvodov:

  • ÚPN SÚ z rokov 1994-98 mal vymedzené riešené územie len v rozsahu hraníc súčasne zastavaného územia obce. ÚPN SÚ obce Klokočov neriešil katastrálne územie obce a rekreačné územie stredísk turizmu Medvedia hora, Kaluža a Kamenec.
  • je potrebné dopracovať ÚPN obce Kaluža v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. a č. 237/2000 Z. z. (stavebný zákon) a vyhláškou č. 55/2001 MŽP SR o ÚPP a ÚPD.
  • z požiadavky obecného úradu na riešenie problematiky dobudovania rekreačného územia na voľný ponukových nezastavaných plochách
  • z požiadavky koncepčne doriešiť problematiku dobudovania verejnej technickej vybavenosti obce a jednotlivých stredísk rekreácie a turizmu
  • z požiadavky na vymedzenie plochy pre areál termálneho kúpaliska

Zmeny a doplnky územného plánu obce sa začal spracovávať v roku 2003. V súčasnosti sú práce na ÚPD v etape prerokovania ZaD územného plánu. Prerokovanie sa uskutočnilo dňa 6.mája 2004 na obecnom úrade v Kaluži. Stanoviská a pripomienky v zmysle stavebného zákona môžete podať na OÚ Kaluža do 30 dní, kde je aj k dispozícii ÚPD v analógovej forme. Grafická časť ÚPD v digitálnej forme (formát .PDF) je k dispozici za úhradu.


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )