Návrh ÚPN obce Muráň

07.03.2018

Obec Muráň sa nachádza v okrese Revúca, v malebnom prostredí pod hradným bralom

Muránskeho hradu Cigánkou. Obec vznikla okolo roku 1321 pri majeri pod hradom a mala takisto pohnutú históriu ako samotný hrad Muráň. Pred rokom 1438 sa stala mýtnou stanicou, jej význam znásobovali železné bane, hámre a huty. Roku 1574 Turci vypálili dedinu, pričom mnohých Muránčanov odviedli do zajatia a v obci zostalo len 11 rodín. Roku 1610 obec vypálili Bocskayho hajdúsi, mor v rokoch 1709-1710 si vyžiadal 446 obetí. V 19. storočí sa okrem prác v lese, na píle a furmančení zaoberali obyvatelia výrobou dosák a šindľov, chovom oviec, dobytka a koní, ale od roku 1823 aj výrobou známej “muránskej” kameniny a keramiky v manufaktúrnej dielni. V období SNP fašisti zastrelili v obci 12 mužov, čím sa zavŕšili dramatické udalosti v Muráni. 

Dominantom obce je rímsko-katolícky kostol postavený Coburgovcami v neogotickom štýle na prelome 19. a 20. storočia. K výrazným architektonickým pamiatkam patrí aj barokovo-klasicistická fara, klasicistická budova hotela Koruna a klasicistický kaštieľ z roku 1800, dnes sídlo obecného úradu.

Územný plán obce sa začal spracovávať v roku 2000. V súčasnosti sú už práce na ÚPD v etape návrhu územného plánu. Hlavný rozvoj v obci s ponukovými plochami je zameraný okrem individuálnej bytovej výstavby pre obyvateľov obce hlavne na rozvoj turizmu v obci, nakoľko obec je vstupnou bránou do národného parku Muránska planina. Tento navrhovaný rozvoj je však v plnom rozsahu v optimálnom pomere k ochrane prírody národného parku. Rozvoj turizmu je zameraný hlavne na zastavané územie obce alebo územie bezprostredne nadväzujúce na obec. Medzi hlavné lokality patrí "Lokalita pod cintorínom" určéná na výstavbu menších rekreačných zariadení turizmu a rekreácie. Na rozvoj zimnej turistiky je zameraná "Lokalita pri vleku" a "Lokalita Príslop" kde sú navrhované menšie penzióny a rozšírenie jestvujúceho vleku nad obcou s možnosťou jeho umelého zasnežovania. V územnom pláne bol veľký dôraz kladený aj na "Lokalitu Peprovica", kde sa každoročne usporiadava popolárne Wester Riding & Rodeo. Danná lokalita bola doriešená urbanisticky tak, aby spĺňala základné kritéria pre usporiadavanie takého podujatia aj do budúcnosti.


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )