Zmeny a doplnky ÚPN mesta KOŠICE, časť ŠACA

07.03.2018

Mestská časť Košice - Šaca leží v západnej časti mesta Košice na ceste I/50 Košice -Rožňava - Zvolen cca 15km od jadrového mesta Košíc a je prirodzeným centrom osídlenia západnej časti okresu Košice - okolie. 

Mestská časť vznikla koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov, spojením dvoch pôvodných vidieckych sídiel Šaca a Buzinka novou výstavbou bytových domov a občianskej vybavenosti. Menovaná výstavba sa realizovala vo väzbe na výstavbu hutníckeho kombinátu VSŽ, dnes USS Košice. Z hľadiska priestorového usporiadania mesta Košíc, tvorí mestská časť samostatný sídelný a funkčný útvar s prevládajúcou obytnou a vybavenostnou funkciou.

V roku 2001 boli spracované Prieskumy a rozbory mestskej časti a následne sa spracovala Urbanistická štúdia (UŠ). UŠ bola spracovaná a prerokovaná v súlade so stavebným zákonom. Vyhodnotenie pripomienkoveho konania k výsledkom prerokovania UŠ a súborné stanovisko a pokyny na spracovanie Návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta Košice, časť Šaca boli spracované v roku 2002 obstarávateľom - ÚHA Košice (Ing. Vlčková). Predmetom riešenia územia je katastrálne územie (k.ú.) Šace a miestnej časti Ludvíkov Dvor.

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Košice, časť Šaca (Návrh) navrhujú nový územný rozvoj smerom severným (lokalita rodinných domov Sever a Sever I) a západným vo väzbe na areál kaštieľa Šaca a Šemšiansku ulicu (lokalita rodinných domov Pri kaštieli). Predpokladá sa možnosť výstavby podkrovných bytov u všetkých jestvujúcich objektov bytových domov. Úsporná bytová výstavba pre rómske obyvateľstvo je navrhovaná v južnej časti k.ú. Šace. Ponukové rozvojové plochy zmiešaného územia výroby a vybavenosti sú navrhované južne od cesty I/50 a na území Priemyselného parku Košice-Šaca pri ceste III.triedy smerom na obec Haniska.

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Košice, časť Šaca rešpektujú nadradenú trasu preložky cesty I triedy I/50 (rýchlostná komunikácia R-2 Zvolen-Košice) a navrhujú dobudovanie preložky cesty III.triedy po východnom okraji mestskej časti smerom na Bukovec.


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )