ZADANIE obce Nižná Slaná + Vyhodnotenie pripomienkoveho konania k UŠ obce Nižná Slaná

07.03.2018

Obec Nižná Slaná sa nachádza v severnej časti okresu Rožňava na ceste I. triedy I/68 .

Skladá sa z dvoch územných častí, samotnej obce Nižná Slaná a miestnej časti Nižnoslánska Baňa, kde sa nachádza závod SIDERIT s.r.o., ktorý sa zameriava na ťažbu a úpravu železnej rudy. Je to jediný závod v Európe, ktorý hlbinným spôsobom ťaží chudobnú sideritovú rudu. Katastrálne územie odvodňuje rieka Slaná. Aj napriek nadštandardným prírodným podmienkam je záujmové územie obce vybavené minimálne zariadeniami turizmu a rekreácie. 

Troška s histórie. Obec vznikla v pol. 14. storočia, prvá písomná zmienka je z r. 1363. Obec bola vo vlastníctve Štítnických Bebekovcov, od 17. storočia Andrássyovcov. Patrila medzi gemerské banícke osady, ťažila sa tu železná ruda, pracovali tu hámre a pražiace pece. Pôvodná historická štruktúra obce je s časti zachovaná v strede obce okolo potoka. K najstarším stavbám patrí evanjelický kostol a.v. zo 14. storočia, upravený renesančne v 16. storočí a barokovo v 18. storočí. Zaujímavým architektonickým prvkom centra obce je rímsko - katolícka zvonica "Turnička".

Územný plán obce sa začal spracovávať v roku 2003, keď boli spracované Prieskumy a rozbory obce. Následne sa spracovala Urbanistická štúdia obce(ďalej UŠ), ktorá nahrádza koncept územného plánu.Bola prerokovaná ako koncept územného plánu a nasledné bolo urobené vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k UŠ (viď. vyhodnotenie). Na základe vyhodnotenia bolo spracované v roku 2004 ZADANIE pre spracovanie návrhu územného plánu obce. Jeho prerokovanie sa uskutoční 22.6.2004. Zadanie dáva za úlohu návrhu územnému plánu riešiť tieto hlavne problémy a úlohy na katastrálnom území obce: - riešiť nové rozvojové plochy pre výstavbu rodinných domov vidieckeho a dovolenkového typu na lokalitách juh (viď.schéma) a západ (viď.schéma) - riešiť koncepciu rozvoja turizmu a rekreácie so zameraním na možnosť využitia potenciálnych plôch Štítnickej doliny (viď.schéma) - riešiť koncepciu výstavby výrobného územia na území medzi cestou I/67 a železničnou traťou v obci N. Slaná (viď.schéma) - riešiť problematiku výstavby sociálnych bytov Rómov v obci na lokalite za železničnou traťou (viď.schéma) - riešiť napojenie rozvojových lokalít na jestvujúci systém technickej infraštruktúry


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )