Urbanistická štúdia Priemyselného parku Košice Šaca

07.03.2018

Urbanistická štúdia priemyselného parku Košice Šaca spracováva problematiku umiestnenia priemyselného parku ľahkého nezávadného priemyslu (elektrotechnického, strojárskeho a drevárskeho) pre stredné firmy v tesne náväznosti na hutnícky kombinát US Steel Košice s.r.o.. Objednávateľom danej ÚPD bola mestská časť Šaca spolu s firmou Casspos a.s. Košice. Jedná sa o územie kde nie je potrebný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu, majetkovo je vysporiadané, je tam vybudovaná podstatná časť technickej infraštruktúry a je zavlečkované. Dané územie je zahrnuté ako ponuková plocha výroby aj do ÚPN mesta Košice. Po prerokovaní UŠ bude nasledovať spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )