Zadanie ÚPN mesta Dobšiná a miestnej časti Dobšinská ľadová jaskyňa

07.03.2018

Mesto Dobšiná je staré banské mesto. Rok založenia sa datuje niekedy okolo roku 1326. Ťažili satu rôzne nerasty a kovy - napr. striebro, železo, meď, kobalt. V roku 1680 postavili v Dobšinej prvú vysok ú pec na Slovensku.Veľká časť zástavby pochádza z 18. a 19.storočia. Dobšiná je východiskom do južnej časti Slovenského raja a jej katastrálnom území sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, národná prírodná pamiatka, ktorá patrí k svetovému prírodnému dedičstvu zapísanom v zozname UNESCO. 

V roku 2001 po dohode s obcou Stratená pristúpilo mesto Dobšiná k prácam na novom územnom pláne mesta včítane miestnej časti Dobšinská ľadová jaskyňa.Následne boli spracované Prieskumy a rozbory včítane krajinoekologického plánu. V roku 2002 bola spracovaná Urbanistická štúdia ktorá v zmysle stavebného zákona nahrádza Koncept riešenia. Bola prerokovaná v druhom polroku 2002 a na základe výsledkov prerokovania bolo spracované Zadanie ÚPN-M ktoré súčasne nahrádza súborné stanovisko a pokyny na spracovaie Návrhu ÚPN mesta.


Novela zákona

V zmysle novely Stavebného zákona (č.50/1976 Z.z.) podľa §2a odsek 1) ... Obec je povinná zabezpečiť obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Naša projektová kancelária Vám zabezpečí obstarávanie ÚPD prostredníctvom osoby s odbornou spôsobilosťou : Ing. Martin HUDEC(registračné číslo 73) Register odborne spôsobilých osôb vedie Ministerstvo životného prostredia SR Úlohy osoby s odbornou spôsobilosťou: - zabezpečuje celý proces spracovania ÚPD za obec vo vzťahu k spracovateľovi ÚPD, k štátnym orgánom ( krajský úrad, okresný úrad ) - je zodpovedná za správne spracovanie ÚPD v zmysle platných predpisov ( stavebný zákon )