Územný plán obce HANISKA PRI KOŠICIACH

    Obec Haniska pri Košiciach sa nachádza v južnej časti okresu Košice - okolie pri ceste I/79 do Maďarska. Obec je súčasťou pásu vidieckeho osídlenia v okolí krajského mesta Košice, s optimálnym dopravným napojením na Košice. Obec Haniska pri Košiciach nemá v súčasnosti spracovaný a schválený platný územný plán obce. Hlavným dôvodom na obstaranie územného plánu obce je potreba riešiť na katastrálnom území obce investície celoštátneho významu - rýchlostná komunikácia, priemyselný park s rešpektovaním záujmov obce o jej ďaľší rozvoj, hlavne o novú výstavbu rodinných domov. Je potrebné takisto riešiť dobudovanie verejnej technickej vybavenosti. Z menovaných dôvodov pristúpila obec Haniska pri Košiciach v roku 2004 k spracovaniu ÚPN obce. ÚPN obce sa spracováva "3-stupňovo" nakoľko obec ma do 2000 obyvateľov: prieskumy a rozbory, zadanie, návrh ÚPN obce. V roku 2004 boli spracované prieskumy a rozbory obce Haniska pri Košiciach a následne sa spracovalo "Zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN obce". V súčasnosti je na programe prerokovanie ZADANIA, ktoré sa uskutoční dňa 3.8.2003 o 9.30 hod v zasadačke obecného úradu v Haniske pri Košiciach. Pripomienky k ZADANIU môžete zasielať do 3.9.2004 na adresu obecného úradu alebo na email: urban@urban.sk  

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 
Autor ÚPN obce: Ing.arch.Dušan HUDEC,URBAN TRADE, projektová kancelária Košice

Obstarávanie: Ing. Martin HUDEC