Urbanistická štúdia priemyselného parku KOŠICE-ŠACA

    Urbanistická štúdia priemyselného parku Košice Šaca spracováva problematiku umiestnenia priemyselného parku ľahkého nezávadného priemyslu (elektrotechnického, strojárskeho a drevárskeho) pre stredné firmy v tesne náväznosti na hutnícky kombinát US Steel Košice s.r.o.. Objednávateľom danej ÚPD bola mestská časť Šaca spolu s firmou Casspos a.s. Košice. Jedná sa o územie kde nie je potrebný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu, majetkovo je vysporiadané, je tam vybudovaná podstatná časť technickej infraštruktúry a je zavlečkované. Dané územie je zahrnuté ako ponuková plocha výroby aj do ÚPN mesta Košice. Po prerokovaní UŠ bude nasledovať spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor ÚPD: Ing. arch. Dušan HUDEC a kolektív. Obstarávanie: Ing. Martin HUDEC.