Návrh ÚPN mesta STRÁŽSKE

    Strážske je malé mestečko, ktoré leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny na križovatke ciest spájajúcej mesta Michalovce, Vranov nad Topľou a Humenné. Jeho prvá písomná zmienka spadá do obdobia roku 1337 (Ewrmezew - Strážne pole), kedy bolo založené kráľovskými hliadkami. V oblasti prevládala stará tradícia mlynárstva a vinárstva. Prvý vlak prišiel do Strážskeho v roku 1871. Koncom 19.storočia sa meste rozmáha petrolejová rafinéria. V roku 1943 bola postavená nová železničná trať Prešov - Strážske. Mesto Strážske je vstupnou branou Brekova a Zemplínskej šíravy. Cestou na západ stojí chemická továreň-CHEMKO a.s., ktorá je pilierom priemyslu v meste.  
    Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD) mesta Strážske sa spracováva na základe objednávky od roku 1990. V roku 1990 boli spracovanie prieskumy a rozbory mesta Strážske a 15.3.1993 schválilo Mestské zastupiteľstvo Územné a hospodárske zásady pre spracovanie ÚPN-SÚ Strážske. Koncept riešenia ÚPN-SÚ bol spracovaný a prerokovaný v roku 1994. Prerokovanie konceptu riešenia ÚPN-SÚ sa uskutočnilo 5.1.1994. Návrh ÚPN-SÚ bol spracovaný v roku 1994 a prerokovaný v roku 1995. K jeho schváleniu však nedošlo ! Mesto Strážske v roku 2001 po metodickom usmernení a konzultáciách s KÚ Košice, odbor ŽP a MŽP SR pristúpilo k prácam na aktualizácií NÁVRHU ÚPN MESTA podľa platného stavebného zákona. Hlavná koncepcia rozvoja mesta je zameraná na vytvorenie územno-technických podmienok pre novú výstavbu rodinných a bytových domov, v rešpektovaní výrobného obvodu CHEMKA a.s. a podmienok s toho vyplývajúcich.
    Prerokovanie danej ÚPD sa uskutoční 12.3.2003 o 10.00 hod na mestskom úrade Strážske vo veľkej zasadačke.

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor ÚPD: Ing. arch. Dušan HUDEC a kolektív. Obstarávanie: Ing. Martin HUDEC.