Územný plán mesta MICHALOVCE

    Územnoplánovacia dokumentácia mesta Michalovce bola spracovaná v rokoch 1995-1998. Ako samostatné pracovné etapy boli spracované aktualizácia Prieskumov a rozborov, koncept riešenia a Návrh územného plánu mesta. Územný plán najvýznamnejšieho mesta zemplínskeho regiónu rieši komplexný územno-technický rozvoj mesta.  
    V priebehu rokov 1998-2002 boli spracované Zmeny a doplnky ÚPN mesta I. až IV. Hlavným cieľom Zmien a doplnkov bolo riešenie problematiky Priemyselného parku Michalovce, problematika lokalizácie veľkokapacitnej obchodnej vybavenosti-hypermarketov a rozšírenie ponukových plôch pre výstavbu rodinných domov.

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor ÚPN Mesta: Ing. arch. Dušan HUDEC, Ing. Martin HUDEC a kolektív.