Územný plán mesta LIPTOVSKÝ HRÁDOK

    Územnoplánovacia dokumentácia mesta Lipt. Hrádok bola spracovaná v rokoch 1995-1998. Ako samostatné pracovné etapy boli spracované Prieskumy a rozbory mesta Lipt. Hrádok, Územné a hospodárske zásady, Koncept riešenia a Návrh územného plánu mesta. Územný plán mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku 1998. Územný plán rieši komplexný rozvoj mesta Lipt. Hrádok a miestnej časti Dovalovo so zameraním na funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia mesta, návrh verejnej dopravy a nadradenej technickej infraštruktúry, verejnej občianskej vybavenosti, výroby, turizmu a rekreácie. Mesto Lipt. Hrádok je riešené ako významné a nástupné sídlo do rekreačných priestorov Národných parkov Nízke a Vysoké Tatry.  

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor ÚPN Mesta: Ing. arch. Dušan HUDEC, Ing. Martin HUDEC a kolektív.