Územný plán mesta DOBŠINÁ a miestnej časti DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

    Mesto Dobšiná je staré banské mesto. Rok založenia sa datuje niekedy okolo roku 1326. Ťažili sa
tu rôzne nerasty a kovy - napr. striebro, železo, meď, kobalt. V roku 1680 postavili v Dobšinej prvú vysok ú pec na Slovensku.Veľká časť zástavby pochádza z 18. a 19.storočia. Dobšiná je východiskom do južnej časti Slovenského raja a jej katastrálnom území sa nachádza Dobšinská ľadová jaskyňa, národná prírodná pamiatka, ktorá patrí k svetovému prírodnému dedičstvu zapísanom v zozname UNESCO.
 
    V roku 2001 po dohode s obcou Stratená pristúpilo mesto Dobšiná k prácam na novom územnom pláne mesta včítane miestnej časti Dobšinská ľadová jaskyňa.Následne boli spracované Prieskumy a rozbory včítane krajinoekologického plánu. V roku 2002 bola spracovaná Urbanistická štúdia ktorá v zmysle stavebného zákona nahrádza Koncept riešenia. Bola prerokovaná v druhom polroku 2002 a na základe výsledkov prerokovania bolo spracované Zadanie ÚPN-M ktoré súčasne nahrádza súborné stanovisko a pokyny na spracovaie Návrhu ÚPN mesta.

Základné informácie

Územný plán obce

(Územno plánovacia dokumentácia na stiahnutie)
  • Textová časť
 
  • Grafická časť:
 

Autor ÚPN obce: Ing. arch. Dušan HUDEC a kolektív. Obstarávanie ÚPD: Ing. Martin HUDEC.