Novinky

ÚPN-SÚ Michalovce 1995 - 2002 ( včítane zmien a doplnkov II až IV )

ÚZEMNY PLÁN MESTA MICHALOVCE ... Autor ÚPN Mesta: Ing. arch. Dušan HUDEC, Ing. Martin HUDEC a kolektív.

Územnoplánovacia dokumentácia mesta Michalovce bola spracovaná v rokoch 1995-1998. Ako samostatné pracovné etapy boli spracované aktualizácia Prieskumov a rozborov, koncept riešenia a Návrh územného plánu mesta. Územný plán najvýznamnejšieho mesta zemplínskeho regiónu rieši komplexný územno-technický rozvoj mesta.

V priebehu rokov 1998-2002 boli spracované Zmeny a doplnky ÚPN mesta I. až IV. Hlavným cieľom Zmien a doplnkov bolo riešenie problematiky Priemyselného parku Michalovce, problematika lokalizácie veľkokapacitnej obchodnej vybavenosti-hypermarketov a rozšírenie ponukových plôch pre výstavbu rodinných domov.

Kontakt

URBAN TRADE, projektová kancelária
Ing.arch.Dušan HUDEC
Letná 45, Košice, 040 01
   
Phone No: 055 / 62 237 27
E-mail: urban@urban.sk
Fax No.: 055/62 237 27
Mobil: 0903 613 612
  0903 651 678

0905 613 612